انتشار 19/10/09

درباره شهرداری

شهرداری چغابل در سال ۱۳۷۰ به منظور خدمات رسانی به شهر چغابل تشکیل شده است.

در حال حاضر مساحت محدوده شهر ۱۴۱ هکتار و جمعیت بر اساس آمار سال ۱۳۹۰ به تعداد ۶۱۲۵ نفر می باشد.