انتشار 19/10/09

اعضای شورای شهر

رئیس شورا: سیروس رحمانزاده

اعضاء:

عبداله امرایی

بساط امرایی آبچهر

برومند امرایی

سجاد امرایی