انتشار 19/10/09

تماس با ما

جهت ارتباط با شهرداری چغابل از پل های ارتباطی زیر استفاده کنید:

آدرس:
استان لرستان – شهرستان رومشکان – شهر چغابل – خیابان رهبری – شهرداری چغابل

کد پستی:
۶۸۴۱۴۴۳۱۸۶

تماس با بخش های:

کد: ۰۶۶

دبیرخانه: ۳۲۶۵۲۰۵۳

اصناف: ۳۲۶۵۲۳۸۴

امورمالی: ۳۲۶۵۲۷۲۳

: ۳۲۶۵۲۳۸۴

حراست: ۳۲۶۵۳۹۶۰

: ۳۲۶۵۲۰۲۴