انتشار 19/10/09

قوانین شهری

 با کلیک بر روی هر مبحث میتوانید فایل pdf مربوط به آن را دریافت یا به صورت آنلاین مشاهده نمائید.

(منبع فایل ها: وب سایت شهرداری شیراز)

فهرست مجموعه کامل قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری  
قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با آخرین اصلاحات و الحاقات  
قوانین و مقررات عمومی  
قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها  
قانون اصلاح توسعه معابر  
قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ در خصوص ماده ۲۴  
قانون نوسازی و عمران شهری  
قانون برگزاری مناقصات  
قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی  
قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی  
قانون استفساریه ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری  
قانون اصلاح ماده ۲۰ مکرر آئین نامه مالی شهرداریها  
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری  
فرم پیشنهاد اصلاح برخی از مواد قانون شهرداری  
لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت  
آئین نامه معاملات شهرداری تهران اصلاحی ۴/۲/۹۰  
آئین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات  
آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری  
آئین نامه قانون اصلاح توسعه معابر  
قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷  
آئین نامه معاملات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهرهای جدید  
آئین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری  
آئین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری  
آئین نامه بهبود تردد در معابر شهری و حومه  
آئین نامه پیش آمدگی های ساختمانی در گذرها  
آئین نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض  
آئین نامه مالی شهرداریها  
آئین نامه معاملات شهرداری تهران  
آئین نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات  
آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات  
آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها  
آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات  
آئین نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرائم مستنکفین از پرداخت نامبرده  
آئین نامه بندهـ ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات
تصویب نامه در خصوص محاسبه اراضی ، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی  
تصویب نامه راجع به ماده ۲۰ مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداریها  
تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات  
ماده ۱۹ قانون اصلاح نوسازی و عمران شهری  
افزایش حد نصاب های آئین نامه معاملاتی شهرداری تهران  
نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ۱۰۱ قانون شهرداری  
نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری  
بهای اراضی ، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریها  
آئین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری  
پیش نویس لایحه قانونی مدیریت شهری  
تصویب نامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص تصمیم گیری ترک تشریفات مناقصه یا مزایده