انتشار 20/06/18

شهردارهای پیشین

نام و نام خانوادگیشروع فعالیتپایان فعالیت
حجت اله روئین تن۱۳۷۵/۰۹/۰۱۱۳۸۲/۰۳/۱۸
محمد نوریانی۱۳۸۲/۰۵/۲۵۱۳۸۴/۰۴/۲۳
کامران یوسفوند۱۳۸۴/۰۶/۳۱۱۳۸۶/۰۲/۰۹
مراد عباس تیموری۱۳۸۶/۰۸/۲۴۱۳۹۱/۰۸/۲۵
ناصر ملکشاهی۱۳۹۲/۰۴/۳۰۱۳۹۶/۰۶/۰۱