انتشار 19/10/09

عمران و شهرسازی

 -نظارت و هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنائی.

– بررسی، تعیین خط مشی و پیگیری به منظور تهیه طرح های ترافیک و بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی.

– مراقبت در تشکیل کمیسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمیسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مذکور.

– کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل زمین به پیمانکار.

– نظارت بر اجرای کلیه طرحها و پروژه های عمرانی و انجام امور امانی.

– بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانی.

– نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوط – نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها.

– اقدام در تدوین برنامه زمانبندی پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحدهای ذیربط.

– برنامه ریزی و هماهنگی در کمیسیونهای تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها و تعمیر و نگهداری از پروژه های عمرانی.

– نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداری.

– تشریک مساعی با ارگان های ذیربط در حفظ و نگهداری آثار و ابنیه تاریخی منطقه و احیاء و بازسازی مراکز فرهنگی سنتی جهت کاربردهای مورد نیاز.

– اقدام به صدور پروانه ساختمان و مجوز تعمیرات و پایان کار و پاسخ استعلام در مورد املاک و پیشه وران با توجه به مقررات و دستورالعملهای شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب.

– نظارت بر عملیات ساختمانی در محدوده و حریم شهر با توجه به مقررات مصوب و دستورالعملهای با رعایت مقررات شهرسازی و قانون نظام مهندسی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز.

– تعیین میزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه های ساختمانی یا ساختمانهای بدون پروانه توسط مالک و تکمیل و ارجاع پرونده متخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و انجام امور دبیرخانه کمیسیون مربوطه.

– بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و تهیه فهرست مورد نیاز در هر طرح جلوگیری از توسعه بی رویه شهر.

-پیگیری و همکاری با دستگاه های مرتبط در تهیه طرح های توسعه شهری. جمع آوری و تحلیل آمار و اطلاعات کلیه پروژه های عمرانی و شهرسازی

– تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله و ارائه به شهردار.

– انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.