انتشار 19/10/09

امور مالی

– تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه، اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و ارائه آن به مراجع ذی صلاح و تهیه و تدوین تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری.

– نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب های شهرداری و نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالی شهرداری.

– تهیه گزارش های مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و پیگیری تصویب آنها.

– نظارت بر کلیه قراردادهای مرتبط با شهرداری.

– تهیه و تنظیم و ارائه گزارش های مالی بصورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل تراز آزمایشی ماهیانه، گزارشات اعتبار عمرانی، صورت مغایرت بانکی و غیره.

– تهیه و تدوین برنامه های راهبردی، بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، چشم انداز، راهبرد و برنامه توسعه شهر و شهرداری با مشارکت واحدهای ذیربط.

– برنامه ریزی، هماهنگی و اتخاذ تدابیر برای جذب سرمایه گذاری و جلب مشارکت مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج استان در جهت توسعه

– اقتصادی و توسعه زیرساختها و صنعت گردشگری شهر.

– تهیه و جمع آوری اطلاعات جامع از پروژه های مورد سرمایه گذاری.

– بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پروژه ها از نظر تأثیرات اقتصادی درآمدی.

فراهم نمودن بستر مناسب جهت ترغیب و تشویق در امور سرمایه گذاری.

۔ فراهم نمودن بستر مناسب برای رقابت سالم بین سرمایه گذاران جهت انجام امور سرمایه گذاری.

– برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب عوارض شهرداری.

– اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مؤدیان و انجام امور دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری.

– جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب کامل و بموقع آنها در راستای بودجه مصوب.

– حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول شهرداری – اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها.

– نظارت بر کنترل ورود و خروج کالا از انبار و نظارت بر موجودی مواد و کالای شهرداری در طی سال.

– خرید کالا و خدمات در چارچوب معاملات شهرداری.

– تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله و ارائه به شهردار.

– انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.