انتشار 19/10/09

فناوری اطلاعات

بررسی و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی.-

– نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان.

نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی.

– تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه بر اساس دستورالعملها و آیین نامه ها.

– بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و تهیه گزارشات لازم پیرامون مسایل مرتبط جهت مقامات مافوق.

– بررسی، ارتقاء و بروز رسانی امکانات رفاهی، ورزشی، بیمه و بازنشستگی کارکنان.

مطالعه، طراحی، نظارت بر استقرار فرایندهای بهینه در شهرداری.

– نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با مؤسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات.

– ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیونهای فرعی زیرمجموعه آن.

– برنامه ریزی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع ، بروز و کارآمد شهرداری.

– ایجاد بستر لازم جهت حرکت به سمت دولت الکترونیک و ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری و بروز رسانی مداوم جهت توسعه فناوری اطلاعات شهرداری.

– تهیه و بروز نگاه داشتن شناسنامه تجهیزات رایانه ای، تجهیزات شبکه و تجهیزات مرکز تلفن و شناسنامه نرم افزارهای موجود، به منظور ساماندهی اطلاعات تجهیزات موجود در واحدها.

– حفظ، نگهداری و پشتیبانی صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم از Active و Passive و تجهیزات رایانه ای بر اساس استاندارد های فن آوری اطلاعات و ارتباطات.

– عیب یابی و رفع مشکل شبکه ای کلیه سیستمهای رایانه ای موجود در مرکز مربوطه( IP و کارت شبکه و..) و تلاش جهت حفظ و نگهداری تجهیزات آن.

– نظارت بر روند خرید تجهیزات رایانه ای و کنترل فنی تجهیزات خریداری شده.

– تشخیص عیوب سخت افزاری و نرم افزاری سیستم ها و رفع عیب تجهیزات در حد آموزش های داده شده پیگیری جهت مکانیزه کردن فرایند ها.

– نظارت و پیگیری روند تهیه فایل پشتیبان (Backup data ) از نرم افزار ها بصورت دوره ای و آرشیو آنها.

– نظارت بر پیاده سازی نرم افزارهای مختلف از جمله نرم افزار اتوماسیون مالی، اداری و سیستم شهرسازی و راهبری آنها.

– پیاده سازی نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی کوچک – تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله و ارائه به شهردار.

– انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.